A Krokihobby.hu webáruház használatával az alábbi feltételeket az oldal minden látogatója elfogadja,
és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Ezért a megrendelés elküldése előtt gondosan olvassa el az alábbi tudnivalókat.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a KROKI Hobby Kreatív Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.krokihobby.hu weboldalon
keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél
(a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik,
amely a www.krokihobby.hu weboldalon keresztül történik.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

KROKI Hobby Kreatív Kft

 • Székhely és levelezési cím: 
  2500 Esztergom, Simor János utca 56
 • Adószám: 26576664-2-11
 • Telefonszám: 0620-939-2210
 • Cégjegyzékszám: 11-09-026535
 • Bejegyző bíróság megnevezése:
  Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság
 • Email: info@krokihobby.hu
 • Web: www.krokihobby.hu

Tárhely szolgáltató neve, címe
• Neve: Tárhely.Eu Kft.
• Címe. 1144 Budapest Ormánság út 4.
• E-mail címe: ugyfelszolgalat@tarhely.eu
• Telefon: 06-1/789-2789

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott
minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra,
amely a krokihobby.hu weboldalon
(a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon
(a továbbiakban: Kroki Hobby webáruház) keresztül történik.
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén,
amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Kroki Hobby webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

A Kroki Hobby webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges,
a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Kroki Hobby webáruház szolgáltatásai elérhető minden felhasználó számára,
regisztráció nélkül is.
A megrendelés leadását követően a szerződés,
Űannak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható,
illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati iroda helye:
2500 Esztergom, Simor János utca 56.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.00 pénteken: 8.00-12.00

Telefon: 0620-939-2210

 • web: www.krokihobby.hu
 • info@krokihobby.hu

Elállás jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája,
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak,
aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt,
a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
lezárt csomagolású termék tekintetében,
ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,
vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván,
elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni
(például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján)
a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát,
ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,
ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül
(akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen
keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe
a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára,
hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül,
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi
(postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.
A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a
Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul,
de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított
14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített termék árát.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani,
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően,
hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve,
ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja;
e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Reklamáció

A vásárolt termékekkel kapcsolatos mennyiségi
és/vagy minőségi kifogás esetén szállítónk a kifogásolt terméket visszaszállítja,
feltéve, ha a reklamáció már az átadásnál megtörtént.
Jogos reklamáció esetén – nem azt kaptad, amit rendeltél,
nem annyit, sérült a csomagolás, stb. – cégünk felveszi
Veled a kapcsolatot egy új szállítási időpont egyeztetése végett.
Az új szállítás költsége ebben az esetben természetesen minket terhel.

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre,
azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak,
az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,
hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő
vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan,
súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért
való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.
Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért,
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket)
tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet.
Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat
a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni,
és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult,
de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja,
hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit
is figyelembe véve jár el.
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység
az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett,
a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel,
köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak.
Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja,
jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.
Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon,
valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített
valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak
(ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat,
a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését,
a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai
vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú
felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,
továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel,
kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció,
a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot
az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy
védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen,
az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Egyéb rendelkezések

A Kroki Hobby webáruház PHP alapokon működő információs rendszer,
biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot,
azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,
telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről
az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét
és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató üzletében és internetes áruházában csak háztartásban
használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően,
a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.
A módosítások életbe lépésekor a felhasználóknak azokat el kell fogadniuk az oldal használatához.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait,
jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs
oldaláról lehet megismerni azzal,
hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő
leírás vagy adatlap tartalmazza.
A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül,
ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb,
előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel,
ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását
az áruhoz mellékeljük.
Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást,
azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál,
pótoljuk.
Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével,
alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban,
a weboldalon közölteknél több információra van szüksége,
kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg,
amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal,
hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott
vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt
megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra,
akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A szolgáltató csak Magyarország területére szállít.

Szolgáltató csak akkor fogadja el a megrendelést,
ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
(Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,
illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség.
Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő,
a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába.
A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség,
ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége,
illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető.
Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette,
a Tovább linkre kattintást követően megjelenő összegző
oldalon meg kell adnia a számlázási és szállítási címet,
kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.
(Minden csillaggal jelölt mező kitöltése kötelező.)
Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az
Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát,
illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására,
az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található
Rendelés megerősítése linkre kattintást követően kerül sor.